മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അപേക്ഷഫോറം വിശദവിവരങ്ങള്‍

കേരള സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോര്‍ഡ്‌  2018-ലെ   സ്വാമി  വിവേകാനന്ദന്‍   യുവപ്രതിഭാ  പുരസ്‌കാരത്തിനും,  മികച്ച  യുവജനക്ലബ്ബിനുള്ള    അവാര്‍ഡിനും നിശ്ചിതഫോറത്തില്‍ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.  വ്യക്തിഗത  അവാര്‍ഡിനായി  18-നും 40-നും   മദ്ധ്യേ പ്രായമുള്ള യുവജനങ്ങള്‍ക്ക്‌ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്‌. സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തനം,  മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ (പ്രിന്റ്‌ മീഡിയ), മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തക (പ്രിന്റ്‌മീഡിയ),  മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ (ദൃശ്യമാധ്യമം),  മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തക (ദൃശ്യമാധ്യമം), കല,സാഹിത്യം (വനിത),  സാഹിത്യം (പുരുഷന്‍), ഫൈന്‍ ആര്‍ട്‌സ്‌, കായികം (വനിത), കായികം (പുരുഷന്‍), ശാസ്‌ത്രം (പുരുഷന്‍), ശാസ്‌ത്രം (വനിത), സംരംഭകത്വം, കൃഷി, എന്നീ മേഖലകളില്‍ നിന്നും മികച്ച ഓരോ വ്യക്തിക്കു വീതം ആകെ 15 പേര്‍ക്കാണ്‌ അവാര്‍ഡ്‌ നല്‍കുന്നത്‌. അവാര്‍ഡിനായി സ്വയം അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുകയോ മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ നാമനിര്‍ദ്ദേശം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്‌. ഈ വര്‍ഷം മുതല്‍ കേരള സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോര്‍ഡിലെ മികച്ച യൂത്ത്‌ കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ക്ക്‌ സംസ്ഥാനതലത്തില്‍ അവാര്‍ഡ്‌ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്‌. അതാത്‌  മേഖലയില്‍ വിദഗ്‌ദ്ധരുള്‍പ്പെടുന്ന ജൂറി അപേക്ഷകരുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ വിലയിരുത്തിയാണ്‌ ജേതാക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്‌. അവാര്‍ഡിന്‌ അര്‍ഹരാകുന്നവര്‍ക്ക്‌ 50,000/-രൂപയും പ്രശസ്‌തി പത്രവും പുരസ്‌കാരവും നല്‍കുന്നു.

കൂടാതെ കേരള സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോര്‍ഡില്‍ അഫിലിയേറ്റ്‌ ചെയ്‌തിട്ടുള്ള യൂത്ത്‌/യുവാ ക്ലബ്ബുകളില്‍ നിന്നും അവാര്‍ഡിനായി അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ജില്ലാതലത്തില്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മികച്ച ക്ലബ്ബിന്‌ 30,000/-രൂപയും പ്രശസ്‌തി പത്രവും പുരസ്‌കാരവും നല്‍കുന്നു. ജില്ലാതലത്തില്‍ അവാര്‍ഡിനര്‍ഹത നേടിയ ക്ലബ്ബുകളെയാണ്‌. സംസ്ഥാനതലത്തിലെ അവാര്‍ഡിനായി പരിഗണിക്കുന്നത്‌. സംസ്ഥാന അവാര്‍ഡ്‌ നേടുന്ന ക്ലബ്ബിന്‌ 50,000/- രൂപയും, പ്രശസ്‌തി പത്രവും, പുരസ്‌കാരവും നല്‍കുന്നതാണ്‌.